Pozostałe usługi serwisowe i naprawcze

Oferta naszej firmy to szerokie spectrum działania na polu usług serwisowych w ciepłownictwie. W jej zakresie leżą m.in. takie prace jak: 

żółta koparkaMontaż i nadzór systemów alarmowych typu impulsowego i rezystancyjnego – BRANDES.

Dokonujemy:

  • projektowania ,nadzorowania i odbioru instalacji alarmowych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
  • weryfikacji stanu izolacji sieci ciepłowniczej,
  • pełnego opomiarowania i lokalizowania usterek systemów alarmowych wraz z ich udokumentowaniem za pomocą wydruków z reflektometru,
  • montażu wszelkich typów urządzeń nadzorujących stan izolacji sieci.

            

Maszynowe izolowanie złącz i sieci napowietrznych za pomocą agregatu spieniającego

Komponenty pianki PUR podane są pod ciśnieniem ,w ściśle określonej proporcji i temperaturze. Metoda ta zapewnia uzyskanie pianki o parametrach izolacyjności i wytrzymałości zgodnych z wymogami norm. Doskonale sprawdza się w przypadku renowacji starych sieci napowietrznych , gdzie należy wymienić zniszczoną izolację termiczną wraz z kompletnym oblachowaniem . Całość prac odbywa się na terenie budowy.

Badanie połączeń spawanych ultradźwiękową metodą nieniszczącą

Dokonujemy sprawdzenia jakości spoin przy użyciu nowoczesnego cyfrowego defektoskopu typu Epoch4 firmy Olympus. Potwierdzeniem przygotowania personelu jest uzyskanie odpowiedniego certyfikatu w UDT – CERT. Ponadto przygotowujemy własne laboratorium badawcze co pozwoli na samodzielne opracowywanie stosownych instrukcji i procedur.

Włączanie przyłączy ciepłowniczych w istniejące sieci preizolowane i tradycyjne metodą "wcinki na gorąco"

Wykonujemy wcinki za pomocą zaworów typu NAVAL i BALLOMAX przy użyciu oryginalnego oprzyrządowania producentów zaworów. Metoda ta pozwala przyłączyć odbiorcę do systemu w bardzo krótkim czasie, bez konieczności opróżniania systemu z czynnika grzewczego . Stosuje się ją w zakresie średnic od DN 20 do DN 200.

     

Wykonywanie hermetyzacji polietylenowych rur osłonowych za pomocą ekstrudera

Metoda ta pozwala bez wymiany odcinka sieci uzyskać bezwzględną izolacyjność rury osłonowej. Stosuje się ją również przy hermetyzacji wcinek "na gorąco" i trójników do wcinek "na zimno".

Montaż izolacji miękkiej i twardej wewnątrz obiektów

W zależności od potrzeb montujemy wewnątrz komór, węzłów, kotłowni i innych obiektów, różnego rodzaju izolacje termiczne i akustyczne (np.: armaflex, wełny mineralne, maty, łubki wraz z oblachowaniem, itp.).

Wykonywanie napraw instalacji alarmowych „na gotowo” tzn. połączone z robotami ziemnymi i pracami odtworzeniowymi

Wykwalifikowana ekipa spawaczy i monterów dokonuje pod okiem uprawnionego kierownika wymiany elementów sieci : trójników, zaworów , kolan i innych.