Metody hermetyzacji złączy rur w systemach ciepłowniczych

Budowa sieci ciepłowniczej pozwala na stosunkowo tanie i efektywne dostarczanie energii do ogrzewania budynków na terenach silnie zurbanizowanych, a także w obrębie zakładów przemysłowych czy kompleksów budynków użyteczności publicznej. W tym celu niezbędne okaże się jednak ułożenie odpowiednich rurociągów oraz ich właściwe zabezpieczenie. Ważnym elementem tego procesu stanie się hermetyzacja złączy rur. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego hermetyzacja złączy rur jest ważna?

Wiele magistrali ciepłowniczych wykonuje się dziś z rur preizolowanych. Szczególne znaczenie będzie więc miało dobre uszczelnienie połączeń między nimi oraz ich właściwa hermetyzacja, ponieważ zapobiegnie to stratom ciepła, a jednocześnie zabezpieczy rurociąg przed przedostawaniem się do wnętrza substancji mogących uszkadzać izolację oraz same rury. Kluczowe znaczenie będzie jednak miało prawidłowe wykonanie tej operacji, gdyż od jej precyzji zależy uzyskany rezultat.

Jak wykonuje się hermetyzację złączy rur?

Do uszczelniania i hermetyzacji rur można wykorzystać nasuwkę z HDPE, która zostanie uszczelniona taśmą termokurczliwą albo opaską termokurczliwą. W tym celu konieczne będzie przygotowanie rur preizolowanych przez usunięcie części pianki PUR w miejscu przylegającym do złącza. W rurze osłonowej wykonuje się otwór pozwalający na wlanie mieszanki, z której powstanie pianka, a następnie nakłada nasuwkę na złącze. Po zmieszaniu komponentów, wlaniu do otworu i powstaniu pianki oraz jej usztywnieniu usuwa się wypływkę, po czym matowi powierzchnię. Kolejnym krokiem jest nałożenie taśmy termokurczliwej po uprzednim podgrzaniu strefy jej nakładania. Po owinięciu nasuwki i rury osłonowej taśmą termokurczliwą zakłada się łatkę zamykającą. Procedura dla opasek jest zbliżona, w jej przypadku niezbędne będzie jednak zamknięcie otworu do wlania komponentów pianki korkiem wygrzewanym.